203044_articolAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari, că în perioada 5 – 30 aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare pentru sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine”. De acestă prima pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la centrul APIA judeţean/local pe a cărui rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine şi/sau caprine.

Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)   efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b)   efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

c)   efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013;

d)  cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național, pot depune la centrul judeţean al A.P.I.A. sau al municipiului Bucureşti, după caz, în perioada 2 – 4 aprilie 2013 (art. 22 din OMADR , nr. 98/2010  cu modificările şi completările ulterioare) următoarele documente:

– certificatul de înregistrare fiscală;

– hotărârea judecătorească de înființare a asociației;

– adeverință eliberată de federația crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociației;

– bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

– copie de pe registrul general de evidență a salariaților pentru perioada 2012- 2013.

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei pe cap de animal trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:

– sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

au cel puțin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la centrul judeţean al A.P.I.A., sau al municipiului Bucureşti, după caz;

– sunt afiliate la o federație a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite. Acestea pot fi solicitate de la centrele locale/județene ale APIA, respectiv al municipiului București, individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

 

A. Pentru primirea formularului de cerere pretiparit (individual sau prin reprezentant legal) solicitanţii se prezintă la centrul local / judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente:

a)   copie după buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b)   dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul;

c)   dovada contului bancar.

 

B. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, prin intermediul reprezentantului asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.

 

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Pentru depunerea cererii vizate de o asociaţie a crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.

Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.

 

Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) desfăşoară în perioada 1 februarie – 10 iunie 2013, Campania de informare privind primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă, având sloganul:

“Fii Fermier European! Depune la APIA Cererea de sprijin!

În Campania 2013 ne pregătim pentru viitoarea Politică Agricolă Comună.”

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2013, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.

Se pune accent în continuare pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, prin conexiune la internet, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

Buna informare a fermierilor reprezintă una din primele şi cele mai importante condiţii pentru derularea la timp şi corectă a întregului proces de absorbţie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol din România.

Pe durata Campaniei, centrele judeţene şi locale ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2013, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv de schiţare corectă, online a parcelelor agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile judeţene şi comunale cuprinse în programul Biblionet.

Informaţii suplimentare:

Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă se va derula în perioada 1 martie – 15 mai 2013, respectiv 10 iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
 2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):
 • PNDC 1- culturi în teren arabil;
 • PNDC 2- in pentru fibră;
 • PNDC 3- cânepă pentru fibră;
 • PNDC 4- tutun;
 • PNDC 5- hamei;
 • PNDC 6- sfeclă de zahăr.
 1. Schema de plată separată pentru zahăr;
 2. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană;
 3. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
 • Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
 • Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
 • Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu*:
  • Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală;
  • Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale;
  • Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări;
  • Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi;
  • Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică;
  • Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi;
  • Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.


Astăzi, 16 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Alimentației (ZMA) și cea de-a 67-a aniversare de la înființarea FAO (Food and Agriculture Organization) – 16 octombrie 1945.

Tema din acest an a ZMA și anume ”Uniți împotriva foametei/Asociațiile agricole – cheia alimentației pentru omenire!” urmărește să pună în evidență importanța asociațiilor agricole, volatilitatea prețurilor la alimente dar și impactul schimbărilor climatice și energetice asupra agriculturii și a securității alimentare în vremuri de serioasă criză și de luptă împotriva foametei.

Cu această ocazie, publicăm o serie de fotografii dedicate acestui eveniment, fotografii care ne-au fost puse la dispoziție cu amabilitate de FAO.


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie, va plăti avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – Campania 2012, în conformitate cu Regulamentul CE 776/2012.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Cuantumul pentru plata în avans – Campania 2012, a fost calculat pe baza Hotărârii de Guvern nr. 977/2012 privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specific pentru orez care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, şi este în valoare de 53,88 euro/ha.

Conform HG nr. 977/2012 cuantumul pentru Schema de plată unică pe suprafaţă este de 119,66 euro/ha. La acesta s-a aplicat coeficientul de reducere liniară de 90,0667%, urmare a depăşirii suprafeţei de referinţă de 8.716.370 ha.

Plăţile se vor face la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/1 din 29 septembrie 2012.

Pentru campaniei SAPS 2012, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.043.001.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafaţă de referinţă de 8.716.370 ha.

***

Facem precizarea că datorită numărului mare de solicitări a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) ia în calcul stabilirea unei noi perioade de depunere a cererilor.


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași reamintește fermierilor ieșeni interesați să depună cerere pentru plățile naționale directe complementare din sectorul zootehnic, specia bovine, că termenul limită pentru primirea cererilor este 30 iunie.

Având în vedere faptul că până la această dată au depus cereri doar 1.550 de fermieri dintr-un total de 7.800, facem apel la fermierii ieșeni crescători de bovine să respecte programările și să se prezinte la Centrul Județean APIA Iași pentru a depune cererile până pe data de 22 iunie , pentru a evita aglomerarea pe ultimele zile.

De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Crescătorii de bovine din județul Iași pot depune cereri după cum urmează:

–          la centrul local Hârlău, fermierii din comunele Belcești, Ceplenița, Coarnele Caprei, Cotnari, Deleni, Fântânele, Focuri, Scobinți și orașul Hârlău

–          la centrul local Răducăneni, fermierii din comunele Comarna, Costuleni, Cozmești, Gorban, Grozești, Moșna, Prisacani, Răducăneni

–          la centrul local Grajduri, fermierii din comunele Ciurea, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia Șcheia

–          la centrul local Țibănești, fermierii din comunele Dagâța, Horlești, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești

–          la centrul județean APIA Iași în cazul celorlalți fermieri.

Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de:

1. 31 ianuarie 2008, dacă sunt îndeplinite, cumulative, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

3. 31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

4. 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

5. 30 aprilie 2012, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 15 iulie 2011 – 30 aprilie 2012, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 30 aprilie 2012;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 30 aprilie 2012;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 / 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 / 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 / 15 iulie 2011 – 31 martie 2012;

c) declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011 pentru situaţiile prevăzute în art. 2 pct. 2, 3, 4 şi 5, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor, aşa cum este prevăzut în art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

d) copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA judeţean/local. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite. Pentru solicitarea cererilor pretipărite, asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite depun lista vizată şi ştampilată a membrilor pentru care solicită primă pe exploataţie şi care trebuie să cuprindă nume şi prenume, CNP şi codul exploataţiei acestora.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.

Prima pe cap de animal a fost de 410 lei în anul 2011.