ANUNŢ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Iaşi, cu sediul în Şoseaua Naţională, nr.5, scoate la concurs 1 post de funcţionar public de execuţie temporar vacant din cadrul Centrului Judeţean Iaşi, după cum urmează:

Compartimentul juridic – Consilier, clasa I, grad profesional superior

Concursul se va desfăşura în zilele de 16.03.2011 – proba scrisă (ora 1000) şi 18.03.2011 – interviul (ora 1000) la sediul Centrului Judetean Iaşi.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judetean Iaşi, unde se desfăşoară concursul, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi în presă, respectiv începând cu data de 04.03.2011 până în data de 11.03.2011, ora 1400.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232/214212, int.14.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR

CONDIŢII GENERALE:

  • Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

CONDIŢII SPECIFICE:

  1. COMPARTIMENTUL JURIDIC – consilier superior

condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

· studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale: ştiinţe juridice

· vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

· cunoştinţe operare PC: nivel mediu

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier superior din cadrul Compartimentului Juridic

· Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 1/ 2004 privind organizarea şi funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

· Regulamentul CE nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul CE nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1290/2005 privind acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor organisme şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, cu modificările si completările ulterioare;

· Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

DOCUMENTELE

NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

· Formularul de înscriere;

· Copia actului de identitate;

· Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

· Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

· Cazierul judiciar;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

· Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

· Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

· Dosar de plastic cu şina.