Activitate agricolă

producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu

Agricultor/fermier

– o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul şi membrii săi îl deţin în temeiul dreptului naţional şi a cărei exploataţie se află pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă

Bloc fizic

o suprafaţă continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole, una sau mai multe culturi. Ca limite exterioare pot fi considerate limite permanente dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor (drumuri, căi ferate, cursuri de apă, canale, magistrale, diguri, etc.)

Bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC – good agricultural and environmental conditions)

standardele de eco-condiţionalitate definite conform art. 5 şi anexei IV la Regulamentul CE nr. 1782/2003, inclusiv menţinerea suprafeţelor ocupate cu pajişti permanente

Exploataţie agricolă (fermă)

ansamblul de unităţi de producţie administrate de agricultori/fermieri şi situate pe teritoriul României

Iarbă sau alte furaje erbacee

toate plantele erbacee care se găsesc în mod natural în păşuni sau sunt incluse în mod obişnuit în mixturile de seminţe pentru păşuni sau fâneţe în Statele membre (indiferent dacă sunt sau nu sunt utilizate pentru păşunatul animalelor);

Parcela agricolă

suprafaţa continuă de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de către un singur fermier

Parcela de referinţă

suprafaţa delimitată geografic printr-o identificare unică, înregistrată GIS, în cadrul sistemului de identificare (naţional) al statelor membre. În România, parcela de referinţă este blocul fizic

Plăţile naţionale directe complementare – PNDC

reprezintă plăţi suplimentare la

SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă)

reprezintă acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie);

Verificări încrucişate

controalele administrative cu scopul detectării neregulilor privind datele declarate de fermier faţă de datele de referinţă din IACS. Controalele încrucişate au ca scop evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor de mai multe ori în acelaşi an calendaristic sau an de piaţă şi pentru a preveni cumularea necorespunzătoare de ajutoare în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, verificarea admisibilităţii pentru acordarea sprijinului, verificări între parcelele agricole declarate în cererea unică şi parcelele de referinţă care figurează în sistemul de identificare a parcelelor agricole, cu scopul verificării eligibilităţii acordării sprijinului pentru suprafeţe, atâta timp cât acestea coincid, verificări între drepturile de plată şi suprafaţa determinată, pentru a verifica că drepturile la plată sunt însoţite de un număr egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin, verificări între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice şi documente constând în contracte şi declaraţii de cultură care trebuie să fie furnizate, în scopul stabilirii eligibilităţii sprijinului pentru suprafaţă pentru suprafaţa în discuţie

Tutunul brut

– tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare

Atestat de control

document eliberat de prim – procesator sau contractant, care certifică cantitatea, calitatea şi preţul plătit

Atestat de cotă

documentul eliberat de autoritatea competentă a statului care atestă cota atribuită producătorului

Varietate de tutun

tipuri de tutun cultivate care conţin mai multe soiuri

Grupuri de producători

asocierea liber consimţită între producătorii persoane fizice şi persoane juridice, constituită în vederea cultivării şi comercializării unor culturi

Hamei

inflorescenţe uscate, cunoscute şi sub denumirea de conuri, de la planta femelă de Humulus lupulus, de formă ovoidă

Producători de hamei

sunt persoanele fizice sau juridice care cultivă hamei şi pregătesc conurile de hamei pentru comercializare către comercianţi şi producători

Certificatul pentru denumire de origine

este certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de producţie, emis de Centrul de cercetare a hameiului şi plantelor medicinale din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca – organism de certificare a hameiului

Zonele de cultură ale hameiului

sunt zonele recunoscute pentru certificarea hameiului stabilite prin Ordinul MAAP nr.623/2002

Autorizaţia de cultivare

este documentul eliberat de către MADR, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cultura de cânepă ca plantă ce conţine droguri şi este prelucrată în scop licit

Conţinutul de tetrahydrocanabinol

este o analiză solicitată la soiurile de cânepă cultivată. Se realizează de către Laboratorul regional Blaj, judeţul Alba, conform Ordinului MAPDR nr. 677/2004

Fibre lungi de in

fibrele de in obţinute prin separarea completă a fibrelor şi părţilor lemnoase ale tulpinilor, cu o lungime medie de minimum 50 cm după meliţat şi aranjate în fâşii paralele în fascicole, straturi sau suviţe

Fibre scurte de in

fibrele care se obțin în urma unei separări cel puțin parțiale a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii

Fibre de cânepă

fibrele de cânepă obținute în urma unei separări cel puțin parțiale a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii

Produs energetic

unul dintre produsele – biocombustibil sau energia electrică şi termică produsă din biomasă

Producători de biocarburanţi

procesatorii finali care trebuie să deţină autorizaţie de antrepozit fiscal

Prim procesatori pentru culturi energetice

fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate şi deţin licenţe de fabricaţie sau fabricile de alcool deţinătoare de antrepozite fiscale, care preiau de la fermieri sau colectori produsele obţinute de pe suprafeţele cultivate cu culturile energetice, pe bază de contracte de vânzare-cumpărare, cantităţile echivalente de produse procesate – ulei, alcool

Prim procesator pentru tomate destinate procesării

înseamnă orice persoană juridică, utilizator de tomate ca materie primă agricolă, care realizează prima prelucrare a tomatelor în vederea obţinerii unuia sau a mai multora dintre produsele enumerate la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/1996 şi a fost acreditat să desfăsoare o activitate de producţie în domeniul procesării fructelor şi legumelor în baza licenţei de fabricaţie

Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburaţi

persoanele juridice care deţin autorizaţii de depozit şi achiziţionează de la fermieri produsele agricole obţinute în urma recoltării culturilor energetice pe bază de contracte de vânzare–cumpărare şi le predau producătorilor de biocarburanţi sau prim procesatorilor pe bază de contracte de vânzare-cumpărare

Unităţi administrativ teritoriale încadrate în zona montană defavorizată

unitate administrativ teritorială ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune oraşe şi municipii) situată la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 şi 600 de m care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%

Pajişti cu înaltă valoare naturală

teren agricol ce prezintă o proporţie ridicată de vagetaţie seminaturală (pajişti seminaturale asociate cu prezenţa unui nivel ridicat de biodiversitate)

Notele de bonitare a terenurilor agricole (NB)

sunt obţinute conform metodologiei elaborate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) pentru evaluarea calităţii terenurilor. Acestea au fost calculate (de către ICPA) la nivelul României pe baza informaţiilor georeferenţiate din hărţile de sol 1:200.000, studiilor pedologice şi agrochimice efectuate la nivelul comunelor (1:50.000) şi a datelor climatice (47 de staţii meteorologice de referinţă cu date zilnice; date climatice medii multianuale într-un grid de 10×10 km interpolate conform metodologiei MARS). De asemenea, valoarea indicatorului reprezintă un rezultat al observaţiilor statistice şi a cercetărilor experimentale. Notele de bonitare iau în consideraţie următorii factori: calitatea solului, climatul, relieful, condiţiile de umiditate a solului

Registrul fermierilor (RF)

– element component al Sistemului Integrat de Administrare şi Control, realizat şi administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin naţional şi comunitar

Eco-condiţionalitatea (sau conformitatea încrucişată)

– este un mecanism de legătură între plata integrală a sprijinului acordat prin plăţi directe în cadrul pilonului I (şi în unele cazuri în cadrul pilonului II) al PAC şi respectarea de către fermieri a unor reguli privind standarde de bază pentru mediu, siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor şi a plantelor şi bunăstarea animalelor, reunite sub numele de condiţii statutare de management, precum şi a unor standarde având ca scop menţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu

Controlul prin teledetecţie

verificarea informaţiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetecţie, alături de mijloace tradiţionale de control la faţa locului

Controlul pe teren

verificare la faţa locului a conformităţii cu realitatea, a informaţiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor, elaborat de APIA, pentru coordonarea controlului, în cadrul Sistemului Integrat de Administrare şi Control. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc şi a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse

Sistem de Poziţionare Globală (GPS)

– instrument de măsurare utilizat în cadrul controlului pe suprafaţă pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor măsurate, care în finalul operaţiei recuperează datele corespunzatoare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea creării planurilor

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)

instrument tehnic de gestionare şi control, creat pentru administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată depuse de fermieri, care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, astfel încât să se prevină fraudarea bugetului comunitar şi naţional. Componentele lui sunt: o bază de date informatizată, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de plată, un sistem integrat de control, un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cerere de plată, un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS)

– componentă a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, cuprinzând aplicaţii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor cadastrale sau a altor referinţe cartografice. Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem informatic geografic computerizat, care asigură identificarea unică a fiecărui bloc fizic, cuprinzând de preferinţă ortoimagini aeriene sau satelitare care să garanteze o precizie cel puţin egală celei cartografice şi să permită identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Suprafeţele înscrise în Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole constituie referinţă pentru procesul de control şi efectuare a plăţilor

Pajişte permanentă

teren utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee (naturale sau semănate), care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie al culturilor agricole al exploataţiei timp de cinci sau mai mulţi ani;

Categoria de folosinţă teren arabil (TA)

cuprinde terenul cultivat pentru producţie, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii (cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu)

TA n (teren arabil)

categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu

Categoria de folosinţă pajişti permanente-păşuni şi fâneţe (PP)

cuprinde terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioadă de minim 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor în cadrul exploataţii

PP n (păşuni permanente)

categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.

Categoria de folosinţă vie (VII)

cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole

VI n (vie)

categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.

Categoria de folosinţă culturi permanente (CP)

cuprinde terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole, viticole şi forestiere şi alte culturi permanente (terenuri în pregătire pentru vii, livezi şi altele)

CP n (culturi permanente)

categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu

Categoria de folosinţă gradini familiale (G)

reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor gospodariei agricolă individuale

G n (grădini familiale)

categorie de folosinţă aferentă parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu

Teren necultivat

este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

reprezintă contribuţia financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanţării programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislaţia comunitară

Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA)

este destinat finanţării măsurilor de piaţă, restituirilor la export, plăţi directe către fermieri, conform Regulamentului (CE) nr. 1290/2005