Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Iași

APIA funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza Legii nr.1 din 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Instituția are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre județene și 210 centre locale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).Subvențiile se acordă sub formă de plăți directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole, elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole.

Atribuțiile APIA:

– Asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

– Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

– Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înștiințează pe aceștia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluționării acestora;

– Execută plățile autorizate către beneficiari;

– Ține contabilitatea plăților efectuate;

– Urmărește încadrarea în fondurile alocate pentru activitățile prevăzute mai sus;

– Asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică privind activitățile desfășurate;

– Asigură desfășurarea în bune condiții a activităților economice, administrative, contabile, de personal și audit ale Agenției;

– Colaborează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice cu organele administrației publice centrale și locale;

– Pregătește și implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

– Administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole;

– Elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole;

– Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control;

– Asigură managementul cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și gestionează contribuțiile aferente acestor cote;

– Elaborează manuale de proceduri și metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuțiilor care îi revin;

– Implementează și administrează restituțiile la export și sistemul de garanții aferente restituțiilor;

– Furnizează toate informațiile solicitate de Organismul coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

Centrul Judeţean Iași răspunde de realizarea strategiei Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în județul Iași, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice plăţilor, în concordanţă cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Activitatea Centrului Județean Iași se desfăşoară:

a) la nivel judeţean;

b) la nivel local.

Structura organizatorică a Centrului Judeţean Iași cuprinde următoarele compartimente:

Compartimentul inspecţii ;

Compartimentul juridic;

Serviciul măsuri de spijin – IT, având în subordine:

– Biroul IT

– Compartimentul măsuri de sprijin

Serviciul controale pe teren;

Serviciul ajutoare de stat, măsuri de piață;

Serviciul economic, având în subordine:

– Compartimentul achiziţii, administrativ, parc auto

– Compartimentul fiananciar contabilitate

– Compartimentul resurse umane

Serviciul regional cotă de lapte, având în subordine:

– Biroul analiză, monitorizare şi raportare producători şi cumpărători de lapte

– Biroul control cotă de lapte

– Compartimentul judeţean cotă de lapte

Centrele locale – organizate pentru a deservi fermierii din cadrul comunelor arondate (CL Iași, Târgu Frumos, Pașcani, Hârlău, Țibănești, Grajduri, Răducăneni, Vlădeni).